डिप्रेसन्

डिप्रेसन्

by Radha Paudel

डिप्रेसन्
क्रोनिक डिप्रेसन्
क्रोनिक डिप्रेसन् ले गालेकोदेश .
कहिले,
कहिले पेट दु:खछ
कहिले मुटु पोल्छ, पोल्छ एतिकै होकीझै .
एक्लै ,
एक्लै पाटन अस्पातल
एक्लै छिमेकी देशको अस्पातल
उस्तै ,
उस्तै डिप्रेसन्,
क्रोनिक डिप्रेसन्मा मेरोदेश.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*