बेहोसिमा मन

बेहोसिमा मन

by Radha Paudel

चोटहरुको बिछौनमा,
खोठहरुको ओड्ने ओडेर,
चोट र खोटहरुसंगै डुलिरहन्छ मन । 
काला काला बादल सँगै,
झरी, बाडी र पहिरोसँगै,
उडिरहन्छ, खसिरहन्छ,बगिरहन्छ मन ।
मनहरुसँग खुनसिएर, दोबाटो छोट्दै,  
देबातासँग रिसएर, भाग्यसँगै धिकार्दै,
हराएछ चिनो, बिलाएछ रेखा, बेहोसिमा मन 

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*