#Democracy

#Democracy

by Radha Paudel

एस्कुज मि प्राध्यपक,
प्रजातन्त्र भनेको बुझिन?
सिम्पल छ,
किन नभुझ्नु नि ?
जनताले जनाताको लागि।
कसरी ?

बुझेनौ ?
एकपटक,यू टूब खोलेर हेर,
प्रधान मन्त्रीको बोलिरहेछन ।
कतै
कन्फिउज भएउ भने,
दोहोरएर हेर, तेहेरएर हेर।
प्रधानमन्त्रिका शब्द शब्द चिर ।
सँघिय गणतन्त्रका प्रधान मन्त्री,
महा प्राध्यपक हुन,
एक पटक हैन,
४-४ पटक प्रधानमन्त्री ।
पोस्ट डाक्टरअल सरह बिग्य छन ।
नपात्यय ईतिहास हेर,
अप्रकिर्तिक प्रकिर्तिक सम्भोग,
जयलाल जन्म ।
मुल्य बडाबडको बिज्ञापन,
कहिले पुन मिलन।
प्रजान्त्र तब हुन्छ,
जब नेता एक हुन्छन,
तिन्कै साझा स्वार्थमा मिल्छन ।
किन भने,
नेता जानताकै छोरा हुन,
बराबरी तथ्य अनुसार,
अनी
जनाताको भएनत,
सार्भभौमा अधिकार ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*